На основу члана 12. став 9. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 36/15) и тачке VI Решења о оснивању  Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Рашка („Службени гласник општине Рашка”, број 165/16), Комисија за координацију инспекцијског надзора, на седници одржаној 27. септембра 2016. године, доноси

ПОСЛОВНИК О РАДУ
КОМИСИЈЕ ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим Пословником ближе се уређују питања од значаја за рад  Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Рашка (у даљем тексту: Комисија).

Члан 2.


Одредбе овог Пословника примењују се и на рад радних група и стручних тимова, који се образују у оквиру Комисије.

Члан 3.

Послови и задаци које обавља и акти које доноси  Комисија су утврђени Законом о инспекцијском надзору и Одлуком о оснивању  Комисије.


2. ЈАВНОСТ РАДА

Члан 4.
Рад  Комисије је јаван.

Јавност рада Комисије може се искључити, у целини или делимично, само у случајевима прописаним законом.

Представници медија имају право да присуствују седницама Комисије. Представницима медија, на њихов захтев, могу се дати на увид и умножавање акти Комисије, извештаји, информативна документација о питањима која ће бити разматрана на седницама и састанцима, обавештења и друга документација која није поверљиве природе.

            Седницама Комисије могу у својству учесника седнице, односно састанка присуствовати, на основу претходне сагласности председника  Комисије, чланови радних група и стручних тимова, стручњаци из области које се разматрају и друга лица.

Сва лица која присуствују седници и састанку, дужна су да се придржавају одредаба овог Пословника, без обзира на својство у ком присуствују седници или састанку.

3. ТОК И САДРЖИНА СЕДНИЦА И ДРУГА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАД

КОМИСИЈЕ  ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА

Седнице
Члан 5.

Комисија за координацију инспекцијског надзора одлучује о питањима из делокруга својих послова и задатака на седницама.
Седнице могу бити редовне и ванредне.

Редовне седнице се одржавају најмање једном месечно.
Ванредне седнице се одржавају у складу са потребама.

Припрема материјала за седницу
Члан 6.

Припрему материјала за седницу, као и друге послове везане за припремање седнице Комисије обавља Општинска управа Рашка.

Припрема материјала за седницу обухвата коначну обраду са припремљеним алтернативама, мишљењима и предлозима.

Сазивање седнице
Члан 7.

Седницу Комисије за координацију инспекцијског надзора сазива, писаним путем, најкасније у року од три дана пре њеног одржавања, председник Комисије или у њеовом одсуству заменик председника Комисије.

Члан Комисије за координацију инспекцијског надзора може дати иницијативу за одржавање ванредне седнице.

Председник је дужан да сазове ванредну седницу Комисије за координацију инспекцијског надзора на предлог најмање једне трећине чланова Комисије за координацију инспекцијског надзора, као и на предлог или по захтеву органа Општинске управе у чијем делокругу су послови инспекцијског надзора у одређеној области, најкасније у року од пет дана од дана подношења предлога.

            Иницијатива и предлог за сазивање ванредне седнице морају бити у писаној форми и садржати питања чије се разматрање предлаже са одговарајућим образложењем. Уз иницијативу и предлог се прилаже предлог дневног реда и материјал који се на њега односи.

Позив за седницу
Члан 8.

Позив за седницу, са назнаком места, датума и времена одржавања седнице доставља се члановима Комисије за координацију инспекцијског надзора и другим лицима која се позивају на седницу, најкасније три дана пре одржавања седнице.

Уз позив достављају се и предлог дневног реда, записник с претходне седнице, предлози аката и други материјали који ће бити разматрани на седници. Позваним лицима достављају се материјали само за тачке дневног реда због којих се позивају.

Изузетно, ако је то неопходно због хитности поступања, материјал за седницу може се доставити и у краћем року од рока из става 1. овог члана, али не касније од 24 сата пре одржавања седнице. За исправност позива и других материјала који се достављају и правовременост њиховог слања одговорни су председник и секретар Комисије за координацију инспекцијског надзора.

Председавање седницом
Члан 9.

Седници председава председник Комисије за координацију инспекцијског надзора.

Ако је председник одсутан или спречен, седницом председава заменик председника Комисије за координацију инспекцијског надзора, вршећи права, обавезе и одговорности које има председник.

 


Кворум
Члан 10.

Кворум за одржавање седнице постоји ако јој присуствује више од половине укупног броја чланова Комисије за координацију инспекцијског надзора. Када је, у изузетним случајевима, члан Комисије за координацију инспекцијског надзора спречен да учествује у раду, замењује га заменик члана, са правима, обавезама и одговорностима које има члан Комисије за координацију инспекцијског надзора.

Кворум за одржавање седнице председник утврђује пре почетка седнице. Уколико председник утврди да не постоји кворум, доноси одлуку о одлагању
седнице, у складу са чланом 18. овог Пословника.

Након што утврди да постоји кворум, председник отвара седницу, предлаже дневни ред и даје кратка обавештења и објашњења у вези са седницом.

За вођење евиденције о присутности чланова Комисије за координацију инспекцијског надзора седницама одговорна је Општинска управа као орган задужен за обављање стручних и административних послова Комисије..

                                                           Утврђивање дневног реда
                    Члан 11.

Пошто председник отвори седницу, утврђује се њен дневни ред. Председник чита предлог дневног реда седнице и позива чланове да се изјасне о том предлогу.

Члан Комисије за координацију инспекцијског надзора може да предложи да се у дневни ред уврсти питање чије би неразматрање могло да изазове штетне последице. Члан је дужан да свој предлог образложи.

Материјали који нису достављени уз позив и предлог дневног реда увршћују се у предлог допуњеног дневног реда према редоследу по којем су предложени, независно од врсте акта или садржине материјала.

Материјали којима се допуњује дневни ред на самој седници морају бити припремљени у складу са овим Пословником.
Председник ставља на гласање измењени или допуњени предлог дневног

реда.

Дневни ред се утврђује већином гласова присутних чланова. Председник проглашава утврђени дневни ред седнице.

Дневни ред утврђује се на почетку седнице и не може се мењати у току трајања седнице, осим измене у редоследу разматрања појединих питања која су утврђена у дневном реду.

Учесници седнице дужни су да се придржавају дневног реда.

Усвајање записника с претходне седнице
Члан 12.

 Пошто се утврди дневни ред седнице, усваја се записник с претходне седнице. Члан Комисије  за координацију инспекцијског надзора има право да стави примедбе на записник, писмено пре седнице или усмено на седници на којој се усваја

записник.

О тим примедбама одлучује Комисија за координацију инспекцијског надзора.             Ако Комисија за координацију инспекцијског надзора усвоји примедбе, извршиће се одговарајуће измене у записнику.

 


Разматрање тачака дневног реда
Члан 13.

Разматрање тачке дневног реда почиње тако што представник предлагача кратко образлаже материјал, ако председник оцени да је то потребно или ако то представник предлагача изричито захтева.

За поједина питања, односно поједине тачке дневног реда може се одредити известилац испред Комисије за координацију инспекцијског надзора, односно радне групе и стручног тима, који је разматрао то питање. Известилац износи проблематику питања, као и закључке, мишљења и предлоге поводом тог питања.

Потом, почиње расправа у којој учесници на седници могу да изнесу своје примедбе и предлоге и да затраже додатна објашњења.

Разматрање тачака дневног реда и расправа о њима води се појединачно. Изузетно, на предлог предлагача или председника може се водити обједињена

расправа о неколико тачака дневног реда, о чему чланови одлучују већином гласова присутних чланова.
               У разматрању питања која су на дневном реду седнице, имају право да учествују чланови Комисије за координацију инспекцијског надзора и други учесници седнице. Сваки учесник седнице има право да говори о сваком питању које је на дневном реду седнице и може о истом питању говорити више пута.

Комисија за координацију инспекцијског надзора може, на предлог председника, одлучити да се излагања учесника у расправи временски ограниче, као и да се истом учеснику у расправи не дозволи дискусија по појединим тачкама дневног реда више пута.

На седници нико не може учествовати у расправи пре него што добије реч од председника. Реч се даје по редоследу пријављивања. Пријаве за реч се подносе председнику одмах по отварању расправе о појединој тачки дневног реда и могу се подносити све до закључења расправе.

Мимо реда пријављивања реч се може дати само учеснику седнице који је из реда лица које је учествовало у сачињавању предлога акта и даје допунска објашњења у вези са питањем које се разматра на седници.

Учесник који добије реч дужан је да се придржава предмета расправљања и може говорити само о питању које је на дневном реду седнице.

Излагања учесника треба да буду конкретна, језгровита и јасна, без непотребних понављања, и да садржи предлоге за решење питања које се разматра, уколико излагање није информативне природе.

Председник може да прекине седницу док се не усагласе ставови о неком питању.

Разматрање и расправљање поједине тачке дневног реда седнице траје све док сви пријављени учесници седнице не заврше своје излагање.

Када утврди да више нема пријављених учесника по одређеној тачки дневног реда седнице, председник закључује расправљање о тој тачки.
Изузетно, Комисија за координацију инспекцијског надзора, на предлог председника, може одлучити да се разматрање и расправа о одређеној тачки дневног реда закључи и пре него што сви пријављени учесници седнице дају своје излагање, када је питање о коме се расправља довољно расправљено и разјашњено, тако да се о њему може донети одлука.

 

 

Одржавање реда на седници
Члан 14.

О реду на седници стара се председник.

Председник је дужан да поштује и примењује начело равноправности чланова Комисије за координацију инспекцијског надзора, односно учесника седнице тако да сви чланови, односно учесници седнице уживају једнака права и исте обавезе, што укључује исту прилику да активно учествују у раду седнице.

Ради одржавања реда на седници, председник може да изрекне следеће мере:
​ - упозорење;
​ - опомена;
​ - одузимање речи;

​ - удаљење са седнице.

Учесници седнице су дужни да поштују достојанство Комисије за координацију инспекцијског надзора и да се једни другима обраћају достојанствено и са уважавањем.
Није дозвољено коришћење увредљивих израза, нити изношење чињеница и оцена које се односе на приватни живот других лица. За време говора учесника седнице није дозвољено ометање говорника нити неки други поступак који угрожава слободу говора.

Председник је дужан да обезбеди да учесника седнице нико не омета или угрожава у његовом излагању.

Учесника седнице може упозорити, опоменути или прекинути у излагању само председник.

Учесник седнице има право на реплику на излагање другог учесника седнице. Одлуку да се дозволи реплика доноси председник. Реплика не може трајати дуже од пет минута.

Ако се учесник у расправи у свом излагању удаљи од питања које је на дневном реду седнице или је његово излагање преопширно, председник ће га упозорити да се придржава утврђеног дневног реда, односно да у свом излагању буде краћи, јаснији и конкретнији.

Ако учесник у расправи не поступи по овом упозорењу и настави да излаже на начин из става 9. овог члана, председник ће му изрећи опомену.

Ако, и поред опомене, учесник у расправи настави са излагањем које је удаљено од питања које је на дневном реду седнице или је преопширно, председник ће му одузети реч.

Ако учесник седнице својим излагањем омаловажава, потцењује или вређа друге учеснике или друга лица, говори када није добио реч, прекида или омета говорника у излагању или на други начин нарушава редован ток седнице, ред на седници или рад Комисије за координацију инспекцијског надзора, председник ће му изрећи опомену.

Ако опоменути учесник настави да и даље нарушава редован ток седнице, ред на седници или рад Комисије за координацију инспекцијског надзора, председник ће му одузети реч, а у тежим случајевима ће му изрећи меру удаљења са седнице.

Учесник седнице коме је изречена мера одузимања речи дужан је да без одлагања престане с излагањем. Ако се учесник седнице оглуши о ову меру, председник ће овом учеснику изрећи меру удаљења са седнице, а може и одредити паузу.

Учесник седнице коме је изречена мера удаљења са седнице дужан је да се одмах удаљи из сале у којој се седница одржава.

Уколико учесник седнице одбије да се удаљи са седнице, председник ће одредити паузу до извршења мере удаљења.

Члан Комисије за координацију инспекцијског надзора коме је изречена мера удаљења са седнице, сматра се неоправдано одсутним.

           За вођење евиденције о изреченим мерама одржавања реда на седницама одговорна је стручна служба Општинске управе.

Пословна и службена тајна
Члан 15.
Ако се на седници разматрају подаци, односно документи који се сматрају пословном или службеном тајном, председник ће упозорити присутне да оно што у вези с тим сазнају чувају као тајну.
Учесници седнице су дужни да поступе по овом упозорењу.

Одлучивање
Члан 16.
По завршеној расправи, Комисија за координацију инспекцијског надзора одлучује о тачки већином гласова присутних чланова (проста већина) тако што прихвата или не прихвата предлог садржан у њој.

Изузетно, када се даје мишљење на предлог плана инспекцијског надзора, кога је Координационој комисији доставила инспекција, и утврђују смернице и дају упутства у циљу унапређења координације инспекција и делотворности инспекцијског надзора, за доношење одлуке је потребна већина гласова укупног броја чланова Комисије.

Председник утврђује да ли је предлог прихваћен или није прихваћен.

У случају једнаке поделе гласова, глас председника Комисије за координацију инспекцијског надзора је одлучујући.

Председник је овлашћен да одложи одлучивање и да предлагачу остави додатни рок да измени или допуни материјал.

Гласање
Члан 17.

Комисија за координацију инспекцијског надзора одлучује гласањем.

Сваки члан Комисије за координацију инспекцијског надзора има један глас. Гласа се дизањем руке, појединачним изјашњавањем или на други технички
изводљив начин.

Члан има право да изузме мишљење и да то образложи, што се уноси у записник.

Предлог одлуке о поједином питању које је било на дневном реду седнице на гласање ставља председник. Пре гласања, председник је дужан да недвосмислено изнесе о ком предлогу се гласа и да формулише предлог одлуке коју Комисија за координацију инспекцијског надзора треба да донесе тако да се о њему јасно може гласати опцијама: „за“, „против“ и „уздржан“.

Одлагање седнице
Члан 18.

Седница се одлаже када наступе разлози који онемогућавају њено одржавање у заказаном термину.

Седница се одлаже и када председник, пре њеног отварања, установи да не постоји кворум.
Седницу одлаже председник.

Ако је седница одложена због недостатка кворума, може се са одлагањем истовремено одлучити и о месту и времену одржавања нове седнице.

Ако је седница одложена због недостатка кворума, сазива се поновљена седница са истим дневним редом.

Ако се предлог дневног реда одложене седнице допуни, члановима се доставља само допуна предлога дневног реда са писаним материјалом уз ту допуну.

Прекид седнице
Члан 19.
Седница се прекида у следећим случајевима:

​         - када се у току трајања седнице број чланова смањи тако да не постоји кворум гласова потребан за одржавање седнице;

​           - када седница, због дугог трајања, не може да се заврши истог дана у коме се одржава;

​           - када дође до тежег нарушавања реда на седници, а председник не може да успостави ред редовним мерама.

На предлог председника или другог учесника седнице, Комисија за координацију инспекцијског надзора може одлучити да се расправљање о поједином питању прекине и да се поново проучи и припреми, односно да се прибаве додатни подаци и додатно утврде чињенице. Ово питање разматра се, по правилу, на следећој седници Комисије за координацију инспекцијског надзора.

Седницу прекида и њен наставак заказује председник.

Закључивање седнице
Члан 20.

По завршеном разматрању свих тачака дневног реда седнице и одлучивању, председник закључује седницу.

Записник
Члан 21.

О седници Комисије за координацију инспекцијског надзора води се записник који садржи нарочито:
​ - редни број седнице;
​ - датум, место и време одржавања седнице;
​ - време њеног почетка;

​ - име председавајућег седницом;
​ - подаци о присутним и одсутним члановима;
​ - кворум за одржавање седнице;
​ - утврђени дневни ред;

​ - питања и предлоге који су разматрани и о којима се расправљало, са имена учесника у расправи;
​ - резултате одлучивања по појединим тачкама дневног реда;
​ - издвојена мишљења;

​ - време кад је седница завршена;
​ - потпис председавајућег и
​ - потпис записничара.

На захтев чланова, председник може одлучити да се у записник унесу и други подаци.

Сви подаци унети у записник морају одговарати стварном току и садржини седнице.

Када се записник са седнице састоји од више страница, потписници записника стављају на сваку страницу записника свој скраћени потпис (параф). Записник води радник Стручне службе општинске управе, којег у том својству одреди начелник Општинске управе. Приликом одређивања записничара не доноси се формална одлука.

Седница се може тонски снимати.

Саставни део записника са седнице чине списак учесника седнице и докази о њеном сазивању.

Саставни део записника чине акти донети на седници, као и анализе, извештаји и други материјали који су на седници разматрани.

За чување и архивирање записника, укључујући све његове саставне делове, и материјала са седница Комисије за координацију инспекцијског надзора, одговорна је Стручна служба Општинске управе.

Форма, садржина, достављање и објављивање аката
Члан 22.

Комисија за координацију инспекцијског надзора доноси акте у форми:
​       - мишљења;
​       - смерница;
​       - упутстава;
​       - решења;

​       - иницијатива;
​       - препорука;
​       - закључака и
​       - извештаја.

Председник предлаже форму и садржину акта.

Акти Комисије за координацију инспекцијског надзора се обавезно сачињавају тако да буде јасно изражено и разумљиво шта је Комисија за координацију инспекцијског надзора одлучила, донела, односно утврдила, као и како треба извршити одређене задатке и у ком року.

Акти Комисије за координацију инспекцијског надзора морају имати одговарајућу правно-техничку форму, неопходне саставне делове и тачну садржину.

Акте Комисије за координацију инспекцијског надзора потписује председник Комисије за координацију инспекцијског надзора.

Када се донесу измене и допуне акта, припрема се пречишћен текст акта кога је донела, односно утврдила и дала Комисија за координацију инспекцијског надзора.

Акти Комисије за координацију инспекцијског надзора се објављују на интернет страници, осим у делу који садржи податке поверљиве природе.

За правилност и тачност форме и садржине аката комисије за координацију инспекцијског надзора и њихово достављање и објављивање одговарна је Стручна служба Општинске управе.

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.

Измене и допуне овог Пословника врше се по поступку за његово доношење - двотрећинском већином гласова свих чланова комисије за координацију инспекцијског надзора.

Члан 24.
Овај Пословник ступа на снагу наредног дана од дана доношења.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,
Ђорђе Гогић