email: info@raska.org.rs | Тел: 036/736-244 | Адреса: Ибарска бр.2,36350 Рашка

A- A A+
 • 1.jpg
 • 2.jpg
 • 3.jpg
 • 4.jpg
 • 5.jpg
 • slider6.jpg
 • slider7.jpg
 • slider8.jpg
Веб сајт:: http://www.raska.gov.rs

У оквиру Јавног позива за финансирање пројеката од јавног интереса – програма локалног партнерства „УДРУЖИМО СЕ“ (II-01 377, 19. мај 2023. године) који омогућава непосредно учешће грађана у решавању дела проблема локалних заједница пријавило се 6 (шест) неформалних група с територије општине Рашка.
Предлози пројеката свих 6 (шест) неформалних група су оцењени позитивно и Комисија за доделу средстава их је предложила за суфинансирање.
Рок за жалбе на предлог ранг листе је трајао 3 (три) дана. Ниједна жалба није поднета у предвиђеном року. На 24. седници шестог сазива Општинског већа Општине Рашка, одржаној 18. јула текуће године, усвојена је Одлука о суфинансирању пројеката у оквиру програма локалног партнерства – „УДРУЖИМО СЕ“. Реализацијом овог јавног позива биће изграђена/уређена три мобилијара за децу као и пешачке стазе, набављена опрема неопходна за унапређење запошљивости и повећање броја радних места за особе са инвалидитетом али и изграђене кућице (склоништа) за псе и мачке.
Потписивање уговора између заинтересованих страна, Општине Рашка и иницијатора пројекта, биће организовано у уторак, 25. јула 2023. године, у свечаној сали Општинске управе Општине Рашка, у 10 часова.

Реализацију пројекта подржавају ХЕЛВЕТАС (Швајцарска) и Општина Рашка.

Одлука Општинског већа се налази у прилогу.

На основу члана 16. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС" број 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и члана 37. став 2. Одлуке о водоводу и канализацији („Службени гласник општине Рашка" бр. 137/14, 180/17 и 206/19), члана 59. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка" бр. 197/18), Општинско веће општине Рашка, на предлог Јавног комуналног предузећа Рашка, дана 18. јула 2023. године, донело је

РЕШЕЊЕ
о мерама за штедњу и ограничењу потрошње воде

I
Због проблема у водоснабдевању делова насеља у вишим зонама општине Рашка, забрањена је употреба воде са мреже водовода којом управља Јавно комунално предузеће "Рашка" за следеће сврхе:
- заливање и поливање њива, башти и дворишта,
- заливање и поливање паркова и тротоара, (осим јавних парковских површина у Рашки, Баљевцу и Јошаничкој Бањи),
- прање и поливање улица,
- прање моторних возила (осим зато регистрованих правних лица),
- пуњење базена (осим за то регистрованих правних лица),
- заливање фудбалских терена уколико постоје алтернативни начини снабдевања,
- друге сврхе које спадају у ненаменско трошење воде.

II
Забрана из претходне тачке важиће све до нормализације водоснабдевања и стварања услова за укидање овог Решења.

III
О спровођењу овог решења стараће се комунална инспекција општине Рашка која у поступку надзора:
- подноси прекршајне пријаве, изриче мандатне казне,
- обавештава комунално предузеће у циљу ускраћивања комуналних услуга корисницима који се не придржавају прописаних мера.

IV
Уколико се због временских услова (суша) укаже потреба примениће се мере обуставе испоруке воде оним насељима која имају алтернативне изворе снабдевања (сеоска насеља) ову меру спроводиће ЈКП "Рашка" а по одлуци надлежног општинског органа.
ЈКП "Рашка" се обавезује да свакодневно врши контролу мерних инструмената и прикључака на целокупном конзуму и уколико се уоче неправилности обавести комуналну инспекцију за одређивање законских санкција за те кориснике.
Уколико је снабдевање водом делова насеља прекинуто у непрекидном трајању дужем од 24 сата ЈКП „Рашка" је дужна да те кориснике снабде пијаћом водом ауто - цистерном.

V
Одређује се месечна количина воде од 24мЗ по домаћинству за обрачун потрошње по ценовнику за домаћинства, а сва количина воде преко ове мере обрачунаваће се по принципу јединична цена помножена са коефицијентом три.
Количина од 24мЗ воде из претходног става одређена је на бази месечне потрошње домаћинства са четири члана.
Домаћинства која имају више од четири члана имају право да у року од 10 дана од доношења овог решења ЈКП Рашка доставе уверење о члановима домаћинстава како би се за сваког члана домаћинства преко четири, количина воде у износу од 6мЗ обрачунала по ценовнику а сва количина воде преко ове мере обрачунаваће се по принципу јединична цена помножена са коефицијентом три.

VI
Решење ступа на снагу даном доношења а по престанку околности које су узроковале доношење овог решења Општинско веће ће на предлог ЈКП „Рашка" укинути ово Решење.

VII
Решење доставити ЈКП „Рашка“, Одсеку за инвестиције и грађевинско земљиште - Служби за инспекцијске послове и објавити на званичној интернет презентацији општине Рашка.


ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-VI-24/2023-13
Дана: 18. јула 2023. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ РАШКА
Илија Роглић

 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и члана 59. став 1. Статута општине Рашка („Службени гласник општине Рашка“, број 197/18), Општинско веће Општине Рашка, је на седници одржаној 18. јула 2023. године, донело


ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ АНТИДИСКРИМИЦИОНОГ КОДЕКСА ЗА ОПШТИНУ РАШКА

 

Члан 1.
Овом Одлуком усваја се Антидискриминациони кодекс за општину Рашка.


Члан 2.
Саставни део ове Одлуке је Антидискриминациони кодекс за општину Рашка израђен од стране пројектног тима пројекта: ,,Градимо и радимо за инклузивну Рашку“.


Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се на интернет страници Општине Рашка.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАШКА
III Број: 06-VI-24/2023-5
Дана, 18. јула 2023. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
ОПШТИНЕ РАШКА
Илија Роглић

На основу члана 47. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС'' број 129/07, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и члана 8. и 13. Пословника о раду Општинског већа општине Рашка,

ЗАКАЗУЈЕМ
24. СЕДНИЦУ ШЕСТОГ САЗИВА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАШКА
Седница ће се одржати 18. јула 2023. године (уторак) у Сали Општинске управе Рашка (ул. П. Вилимоновића бр. 1) са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД
- РАЗМАТРАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 21., 22. И 23. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА;
1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ ЗАМЕНИКА ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИОЦА ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Немања Поповић, председник општине;
2. ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА O ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Срдан Терзић, члан Општинског већа;
3. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА У ОКВИРУ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ПАРТНЕРСТВА „УДРУЖИМО СЕ";
ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђорђе Радоичић, представник Службе за локални економски развој;
4. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ И НАЧИНУ РАДА КОМИСИЈЕ ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАШКА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђорђе Радоичић, представник Службе за локални економски развој;
5. РАЗМАТРАЊЕ АНТИДИСКРИМИНАЦИОНОГ КОДЕКСА ЗА ОПШТИНУ РАШКА СА ПРЕДЛОГОМ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Срђан Васиљевић, представник Општинске управе Рашка;
6. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО КОНКУРСУ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНОГ ПОЉОПРИВРЕДИ - ПРЕСЕК 01. ЈУН 2023. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милена Савић, председник комисије;
7. РАЗМАТРАЊЕ ЗАХТЕВА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАШКА БР. 35-1003123 ОД 29. ЈУНА 2023. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Котурановић, вд директора ТО Рашка;
8. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ КАТАРИНЕ ЂУРИЋ ЈОВАНОВИЋ ИЗ БЕОГРАДА, УЛ. МИОДРАГА ПРОТИЋА 3, ИЗЈАВЉЕНА ПРОТИВ РЕШЕЊА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ - ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ БРОЈ: 360-1044 ОД 16.06.2023. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Љубиша Радивојевић, регистратор стамбених заједница;
9. РАЗМАТРАЊЕ ПРИГОВОРА - ЖАЛБЕ ПРЕДУЗЕЋА „ХИДРОЕНЕРГИЈА“ Д.О.О. ИЗ РАШКЕ, УЛ. ГОРАНСКА БР. 8, ИЗЈАВЉЕНА НА ЗАКЉУЧАК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ РАШКА - ОДСЕКА ЗА УРБАНИЗАМ, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ БРОЈ: ROP-RAS-5034-CPA-7/2023 ОДНОСНО ЗАВОДНИ БРОЈ: 351-899/14 ОД 25.05.2023.ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Слободан Краговић, представник Одсека за урбанизам, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине;
10. РАЗМАТРАЊЕ ЖАЛБЕ МИЛАНА БОШКОВИЋА, ИЗ БАЉЕВЦА, ИЗЈАВЉЕНА ПРОТИВ РЕШЕЊА ОДСЕКА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ И ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ - КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА 03 БРОЈ: 355-121-4/23 ОД 04.05.2023. ГОДИНЕ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Анђелка Маринковић, представник Одсека за инвестиције и градско - грађевинско земљиште;
11. РАЗМАТРАЊЕ КОНАЧНОГ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАЗВОЈ СЕОСКОГ ТУРИЗМА ЗА 2022. ГОДИНУ;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Срдан Терзић, члан Општинског већа и председник комисије;
12. РАЗМАТРАЊЕ ЗАКЉУЧКА СА 47. СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ГРАЂАНА ОПШТИНЕ РАШКА КОЈА ЈЕ ОДРЖАНА 11. ЈУЛА 2023. ГОДИНЕ СА ПРЕДЛОГОМ РЕШЕЊА;
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милка Бошњовић, члан Општинског већа и председник комисије за социјална питања;
13. ТЕКУЋА ПИТАЊА.
Позивам Вас да присуствујете овој седници.
С поштовањем,


ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ РАШКА
Немања Поповић

На основу члана 7. став 2. Правилника о условима и мерилима за избор и откуп/куповину једног стамбеног објекта намењен социјалном становању и начину рада Комисије за избор и откуп/куповину једног стамбеног објекта намењен социјалном становању,Комисија за спровођење поступка за избор и откуп/куповину једног стамбеног објекта намењен социјалном становању, на седници одржаној дана  10.07.2023. године, донела је Одлуку да распише

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ИЗБОРА И ОТКУПА/КУПОВИНЕ ЈЕДНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА НАМЕЊЕНOM СОЦИЈАЛНОМ СТАНОВАЊУ

I       

Расписује се Јавни позив за спровођење избора и откупа/куповине једног стамбеног објекта намењен социјалном становању (У даљем тексту: Јавни позив).

II

Број стамбеног објекта намењен социјалном становању који се откупљује/купује је један и налазе се на територији општине Рашка.

Средства за откуп/куповину објекта из става I овог члана обезбеђена су из донаторских средстава Програма EU SHAI и буџета општине Рашка и укупно износе 2.770,936 динара.

ОПШИРНИЈЕ У ПРИЛОГУ

 

На основу члана 27. Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе,  број 06-V-41/2022-7, од 12. априла 2022. године, Комисија за реализацију мера енергетске санације (ЈП 1/22) утврдила је следећу:

 

Прелиминарну ранг листу крајњих корисника у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе на територији општине Рашка

 

Име и презиме

Адреса

Укупно бодова

1.Зоран Алексић

Игора Никића 19

95.0

2.Александар Драшковић

Браће Томовић 54

88.0

3.Јован Пешовић

37. моторизована бригада бр. 89А

86.0

4.Србо Пендић

Грачаничка 27

68.0

5.Милован Шарац

4. јул бр. 15

64.5

6.Димитрије Шаловић

Св. Саве бр.46

ОДУСТАО

 

Подносиоци пријава имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од  3 (три) дана од дана објављивања прелиминарне ранг листе.

Подносиоци пријава имају право приговора Комисији  у року од 8 (осам) дана од дана објављивања прелиминарне ранг листе.

Приговор се подноси на шалтеру услужног центра Општинске управе општине Рашка.

 

 У Рашки

11.7.2023.г.

Председник Комисије

Зоран Симовић

 

 

 

уторак, 11 јул 2023 13:56

НАГРАДЕ ЗА НАЈБОЉЕ ЂАКЕ

Председник Општине Рашка Немања Поповић приредио је 10. јула свечани пријем за најбоље ђаке завршних разреда основних и средњих школа и уручио им пригодне поклоне. Честитајући им на постигнутом успеху председник је између осталог рекао: „Желим вам да и у наредним годинама будете вредни и истрајни и да посвећено радите на остварењу својих циљева. Честитке упућујем и вашим наставницима и професорима који су вам преносили знање и са вама делили све радости и бриге ђачког доба. Честитам и вашим родитељима. Верујем да вам је њихова подршка и љубав олакшала пут до успеха“. Поповић је нагласио да Општина Рашка контнуирано пружа подршку ученцима и студентима кроз стипендије и друге видове помоћи. и ради на креирању добрих услова за рад у свим образовним установама у граду. „Образовање је стуб сваког друштва и један од најважнијих сегмената живота сваке заједнице и зато је улагање у школство, у подизање квалитета наставе, у стварање бољих услова у свим образовним институцијама, наш приоритет. Кроз различите видове финансијске и нефинансијске помоћи намењене како ученицима, тако и школском систему, настојимо да створимо подстицајно окружење за извођење наставе, добру атмосферу за учење и лични развој, да оснажимо породице и утичемо на побољшање животног стандарда породица“, истакао је председник Општине Рашка.
На крају школске 2022/2023. године награђено је 47 ученика, носилаца дипломе „Вук Караџић“, као и 17 ђака који су на републичким такмичењима освојили једно од прва три места.

11. 07. 2023. године

У складу са чланом 38. Закона о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09, 99/11), чланом 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС“, број 16/2018), чланом 5. и чланом 6. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења, чланом 3. Одлуке о приоритетним областима од јавног интереса општине Рашка за 2023. и 2024. годину  у којима ће се подстицати пројекти од јавног интереса које реализују удружења и Одлуком о буџету општине Рашка за 2023. годину Председник општине Рашка  расписује:

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАШКА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА У 2023. ГОДИНИ

У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ

 

 

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ КОНКУРСА

 

Предмет јавног конкурса су пројекти у наведеним областима у складу са Правилником о утврђивању области од јавног интереса у општини Рашка  и Одлуком о приоритетним областима од јавног интереса општине Рашка за 2023. и 2024. г.

 

ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ

 

Право учешћа на јавном конкурсу имају удружења:

-  која су регистрована у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС“, број 51/09) на територији општине Рашка, односно друге општине или града Републике Србије, с тим да пројектне активности реализују на територији општине Рашка;

- чији се циљеви дефинисани статутом удружења остварују у наведеној области;

- која су директно одговорна за припрему и реализацију пројекта;

- која немају на други начин обезбеђена средства за реализацију одобреног пројекта/програма;

- која немају текући рачун у блокади, пореске дугове и дугове према организацијама социјалног осигурања;

- која нису брисана из  регистара надлежног органа, или нису у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом мером забране делатности;

- која у последње две године немају казну правоснажном одлуком за прекршај или привредни преступ везан за њихову делатност;

- која су омогућила Комисији и стручњацима за оцену успешности пројеката финансираних на прошлогодишњем конкурсу - праћење реализације пројекта и увид у сву потребну документацију;

- која су поднела извештај о реализацији пројеката/програма и оправдала средства додељена на прошлогодишњем конкурсу;

- која се придржавају мера о антикорупционој политици;

- која су предузела све потребне мере за избегавање сукоба интереса на прошлогодишњем конкурсу;

Комисија за доделу средстава удружењима за финансирање и суфинансирање пројеката од јавног интереса у општини Рашка (у даљем тексту: Комисија), по службеној дужности, утврђује да ли је удружење предлагач пројекта/учесник конкурса уписано у регистар надлежног органа, да ли се, према статутарним одредбама, циљеви тог удружења остварују у области у којој се пројекат реализује, као и да ли је рачун тог удружења у блокади.

Општина Рашка  неће финансирати:

- политичке и страначке организације, секте и њихове активности;

- активности које заговарају нетолерантност и насиље или било коју врсту дискриминације.

 

ОБИМ СРЕДСТАВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ДОДЕЛУ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ

 

Средства за реализацију пројеката/програма из области КУЛТУРЕ, овог јавног конкурса, обезбеђена су у буџету општине Рашка за 2023. годину и то:

 1. за програме/пројекте у тематској области Развој фестивала фолколра  на територији општине Рашка  у износу од 5000динара

Горњи лимит буџета пројекта износи  550.000динара.

Доњи лимит буџета пројекта износи  150.000динара.

 

б) за програме/пројекте у тематској области  Развој фолклора и различитих облика културног и уметничког стваралаштва на територији општине Рашка  у износу од 250.000динара

Горњи лимит буџета пројекта износи  250.000динара.

Доњи лимит буџета пројекта износи  50.000динара.

Средства која не буду расподељена на јавном конкурсу, биће пренамењена.

 

 

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

 

Јавни конкурс траје 15 дана од дана објављивања.

Удружење предлагач пројекта/учесник конкурса подноси пријаву Комисији у току трајања конкурса.

 

НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

 

Удружење предлагач пројекта/учесник конкурса предлог пројекта доставља на српском језику.

Пријаве на конкурс подносе се Комисији на посебним обрасцима који су саставни део конкурсне документације и чине саставни део Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета Општине Рашка за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења.

Неблаговремене пријаве неће бити разматране, а непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним.

Удружење предлагач пројекта/учесник конкурса може поднети само једну пријаву на јавни конкурс, са једним предлогом пројекта.

Конкурсна документација се може преузети са званичне интернет странице Општине Рашка www.raska.gov.rs

Одштампана конкурсна документација, потписана и оверена од стране овлашћеног лица, са пратећом документацијом , доставља се у у затвореној коверти са назнаком: „Пријава по јавном конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката/програма од јавног интереса које реализују удружења грађана средствима из буџета општине Рашка за 2023. годину - не отварати". На полеђини коверте потребно је написати пуно име и адресу удружења.Удружење је дужно да достави и електронску верзију попуњених образаца. Пријава се шаље поштом или лично предаје на адресу: Општинска управа Рашка – Услужни центар, Предрага Вилимоновића бр. 1, 36350 Рашка.

Пријаве и приложена документација се не враћају подносиоцима.

 

ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКТА

 

Пројекат може трајати најмање 3 месеца, а мора бити реализован најкасније до 10. децембра 2023. године.

Завршни наративни и финансијски извештај мора бити достављен најкасније до 20. децембра 2023. Уколико из било којег разлога, ОЦД закасни са достављањем завршних извештаја, губи право да конкурише у наредној календарској години.

 

ПРЕГЛЕД КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ДОСТАВИТИ

 

Конкурсна документација садржи:

 • Попуњен пријавни образац са изјавом сагласности да Комисија за потребе поступка јавног конкурса може извршити увид, прибавити и обрадити личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција;
 • Попуњен образац предлога пројекта;
 • Попуњен образац буџета пројекта;
 • Попуњен образац наративног буџета пројекта;
 • Писмену изјаву и извод из банке о обезбеђивању сопственог финансирања или суфинансирања;
 • Потписан протокол о сарадњи, односно парнерству, са јасно дефинисаним улогама и обавезама партнера, ако се пројекат реализује на тај начин;
 • Статут удружења уколико није објављен на интернет страници Агенције за привредне регистре
 • Другу документацију која је, по процени удружења предлагача пројекта/учесника конкурса, од значаја за доделу средстава.

 

 

ОСНОВНИ И ДОПУНСКИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА БОДОВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА

 

Комисија оцењује пријаве пристигле у складу са условима конкурса и према прописаним критеријумима.

Оцена и избор пројеката који ће се финансирати средствима из буџета општине Рашка врши се применом следећих основних критеријума:

Критеријуми

Објашњење критеријума

Број бодова

Усаглашеност с постојећим стратешким документима Општине Рашка

Да ли је и у којој мери је пројекат стратешки утемељен, односно у складу са важећим стратешким опредељењем Општине Рашка?

10

Капацитет носиоца пројекта, предложене квалификације и референце пројектног тима

Да ли су капацитет носиоца пројекта, предложене квалификације и референце пројектног тима усклађене са предложеним циљевима, резултатима и активностима пројекта

10

Дефинисани циљеви пројекта, циљна група и корисници пројекта, број директних и индиректних корисника пројекта и њихове потребе

Да ли су циљеви пројекта јасно дефинисани, достижни у предвиђеном времену трајања пројекта и да ли недвосмислено представљају решење уочених проблема у локалној заједници, односно могу да задовоље јавни интерес?

Да ли су циљна група и корисници јасно дефинисани?

Да ли је представљена процена броја директних и индиректних корисника пројекта?

У ком обиму ће потребе циљне групе и корисника пројекта бити задовољене – обим задовољења јавног интереса?

10

Одрживост пројекта

Да ли је ће се активности пројекта наставити и после финансирања пројекта средствима из буџета Општине Рашка и на који начин ће се спроводити и финансирати активности пројекта по престанку финансирања средствима из буџета Општине?

Да ли је пројекат одржив у институционалном и развојном смислу – да ли ће пројектне активности бити спровођене и по истеку времена за спровођење пројекта у оквиру којег ће се финансирати/суфинансирати средствима из буџета Општине Рашка?

10

Очекивани резултати и ефекти пројекта

Да ли су резултати и ефекти пројекта мерљиви?

Да ли ће очекивани позитивни ефекти бити далекосежни – у ком року се очекују позитивни ефекти на директне и индиректне кориснике пројекта?

15

Економичност буџета пројекта и однос трошкова и очекиваних резултата и ефеката

Да ли су трошкови усклађени са предложеним пројектним активностима?

Да ли је прецизно и детаљно приказан наративни буџет пројекта?

Да ли су трошкови пројекта реални?

Да ли ће очекивани позитивни ефекти надмашити потенцијалне негативне ефекте спровођења пројекта и његове трошкове - Да ли је однос између процењених трошкова и очекованих резултата и ефеката задовољавајући?

15

Суфинансирање пројекта из других извора

Да ли је удружење предлагач пројекта/учесник конкурса обезбедило сопствено новчано учешће или други вид учешћа и/или суфинансирање пројекта из других извора?

5

Реализација пројеката у партнерству

 

Да ли носилац пројекта има обезбеђено адекватно партнерство са другим удружењима с јасно дефинисаним међусобним правима и обавезама у вези реализације пројектних активности?

Да ли носилац пројекта има обезбеђено друго адекватно партнерство с актером из јавног и/или приватног сектора, с јасно дефинисаним међусобним правима и обавезама у вези реализације пројектних активности?

15

Промоција, публицитет

Да ли удружење предлагач има маркетиншки план односно планирано  информисање циљне групе и шире јавности о програму или пројекту

10

УКУПНО:

 

100

 

 

БЛИЖА УПУТСТВА О УСЛОВИМА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

 

Ради потпунијег сагледавања квалитета предлога пројеката, Комисија може тражити појашњења предлога пројекта и/или обавити интервју са удружењем предлагачем пројекта/учесником конкурса, као и предложити корекцију предлога пројекта.

У области Развој фолклора и различитих облика културног и уметничког стваралаштва на територији општине Рашка  неће се финансирати предложени пројекти удружења уколико су удружења  од Општине Рашка већ добила средства за финсирање/суфинсирање програма/пројеката у текућој 2023.години.

Неће бити прихватљиви трошкови за куповину возила, набавку скупе опреме, дугова и покривање губитака, доспеле пасивне камате, набавку и куповину алкохолних пића, организовање игара на срећу, позајмице, кредитирање, стипендије.

Уколико се у буџету пројекта налазе трошкови за које се утврди да се ради о трошковима који нису неопходни исти се неће сматрати саставним делом пројекта.

Комисија може одлучити да се поднети предлог пројекта финасира или суфинансира у мањем обиму од предложеног. Уколико се износ одобрених средства разликује од тражених средства за финансирање пројекта, Комисија ће захтевати од подносиоца предлога пројеката усклађивање буџета пројекта односно рокова реализације пројекта.

Уколико подносилац предлога пројекта не пристане на предложене корекције од стране Комисије, сматраће се да је одустао од пријаве на конкурс.

Чланови Kомисије појединачно бодују сваки пројекат на основу критеријума. Просечан број бодова представља коначан број бодова за тај предлог пројекта.

Пројекат који је вреднован са мање од 60 бодова или који није подржала већина чланова Комисије неће бити предмет избора за доделу средстава из буџета општине Рашка.

Организација цивилног друштва може на конкурсу учествовати само са једним предлогом пројекта.

О спроведеном поступку јавног конкурса Комисија води записник.

 

РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА

 

Комисија, у складу са условима јавног конкурса и критеријумима, утврђује прелиминарну листу изабраних пројеката који ће се финансирати или суфинансирати из буџета општине Рашка са наведеним износима новчаних средстава.

Прелиминарна листа објављује се на званичној интернет страници и огласној табли Општине Рашка, у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

Удружење предлагач пројекта/учесник конкурса има право увида у поднете пријаве и приложену документацију у року од три радна дана од дана објављивања прелиминарне листе.

 

ЖАЛБЕНИ РОК

 

На прелиминарну листу  удружења учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору, која мора бити образложена, надлежни орган (Општинско веће)  доноси у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора.

По окончању поступка по приговорима, Комисија сачињава коначни предлог одлуке о избору пројеката који ће се финансирати или суфинансирати из буџета општине Рашка у року од 3 дана од доношења одлуке о приговору и подноси га Председнику општине.

 

НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКТА

 

Одлукa о избору пројеката доноси  се на основу записника о спроведеном јавном конкурсу и коначног предлога одлуке Комисије.

Одлука о избору пројеката биће објављена на званичној интернет страници и огласној табли Општине Рашка, без одлагања по њеном доношењу.

 

СКЛАПАЊЕ УГОВОРА О ФИНАНСИРАЊУ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА

 

Након Одлуке о избору пројеката са изабраним подносиоцима пријаве закључују се појединачни уговори о финансирању или суфинансирању пројекта, којимa ће прецизно бити дефинисана права и обавезе уговорних страна.

Пре потписивања уговора, у року од 5 дана од дана доношења коначне Одлуке о избору пројеката, удружење је у обавези да достави следећу документацију: 1) изјаву да средства за реализацију одобреног програма/пројекта нису на други начин обезбеђена 2) изјаву о непостојању сукоба интереса 3) интерни акт о антикорупцијској политици 4) усклађени буџет и наративни буџет пројекта уколико су средства додељена у мањем износу од предложеног 5) Одговарајући инструмент обезбеђења у складу са чланом 14. Правилника о начину, критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рашка за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења 6) изјаву о партнерству (уколико партнерство постоји) 7) фотокопију извода из бакнке у случају да се пројекат суфинансира сопственим средствима

Након потписивања уговора, средства за реализацију пројекта биће пребачена на наменски рачун ОЦД отворен код  Управе за трезор. Сва плаћања у оквиру пројекта, која су дефинисана уговором,  морају се вршити искључиво са овог наменског рачуна.

Детаљне информације о конкурсу могу се добити на број телефона 064/8128693 или на e-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..

Јавни конкурс је објављен на oгласној табли Општинске управе Рашка,  на званичној интернет страници Општине Рашка и најмање у једном локалном медију.

                                                              

ОПШТИНА РАШКА

II Број 468

Дана 11.7. 2023. године

 

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ РАШКА

Немања Поповић

                                                                                                                                                                      

УНИЦЕФ у Србији и Стална конференција градова и општина уз подршку Владе Норвешке, на завршном скупу пројекта „Школе за бољи квалитет ваздуха” који је одржан 3. јула у Ботаничкој башти “Јевремовац” у Београду, наградили су град Ужице и општине Рашку и Осечину за највећи напредак у 2023. години у предузимању акција за смањење загађења ваздуха, уз сарадњу и консултације са младима на локалном нивоу.
Награђене општине изабране су на основу конкурса који је расписан за 15 јединица локалне самоуправе које учествују у пројекту. Наша општина је освојила друго место и наградјена је “Признањем за заједницу посвећењу унапредјењу квалитета ваздуха”, као и донацијом – пет пречишћивача ваздуха, који ће у наредним данима бити предати челницима општине, након потписивања Уговора о донацији. Донирана опрема биће инсталирана у објектима или институцијама намењеним раду са децом и/или младима.
Загађење ваздуха један је од највећих здравствених и еколошких проблема у свету, а 90% светске популације удише загађен ваздух. Деца и адолесценти су посебно осетљиви на загађење ваздуха јер се њихова тела, органи и имуни систем још увек развијају. Загађење ваздуха штети здрављу током детињства и повец́ава ризик од болести касније у животу, а деца млађа од пет година су најугроженија, јер уносе више ваздуха у односу на своју телесну масу него одрасли.
У оквиру овог иновативног пројекта, првог такве врсте у Србији, током претходне две године подстакнута је едукација деце и младих на тему квалитета ваздуха, укључивања младих у доношење националних и локалних политика на ову тему, указано је на значај мерења квалитета ваздуха, а 15 локалних самоуправа добило је подршку за јачање капацитета за унапређење политика у области управљања квалитетом ваздуха, са посебним акцентом на укључивање младих у процесе креирања локалних политика. Пројекат је водила координаторка Канцеларије за младе Општине Рашка – Ивана Илић.
Овај свеобухватни пројекат спроведи УНИЦЕФ у Србији уз финансијску подршку Владе Норвешке, уз подршку Министарства просвете и Министарства туризма и омладине и у партнерству са Институтом за нуклеарне науке „Винча”, Сталном конференцијом градова и општина, Иницијативом „Дигитална Србија”, Интернет друштвом Србије, Фондацијом „Петља”, Центром за промоцију науке и организацијама „Connecting” и „Достигнућа младих у Србији“, а у сарадњи са заједницама локалне самоуправе.

У оквиру Јавног позива за финансирање пројеката од јавног интереса – програма локалног партнерства „УДРУЖИМО СЕ“ (II-01 377, 19. мај 2023. године) који омогућава непосредно учешће грађана у решавању дела проблема локалних заједница пријавило се 6 (шест) неформалних група с територије општине Рашка. Јавни позив је (уз једно продужење) трајао од 19. маја до 19. јуна 2023. године. Комисија за доделу средстава, састављена од представника/ица цивилног сектора (удружења грађана) и представника/ица Општине Рашка (бр. 403, 5. јун 2023. године), разматрала је достављене предлоге пројеката на састанку одржаном 22. јуна текуће године, уз присуство представника ХЕЛВЕТАС-а као донаторске организације. Записником су констатовани основни подаци из предлога пројекта као и сугестије Комисије у вези с достављањем допунске документације. Рок за слање допунске документације је био 3. јул 2023. године. Све неформалне групе које су имале обавезу да доставе одређена појашњења и документа су то на задовољавајући начин и благовремено и учиниле.
Предлози пројеката свих 6 (шест) неформалних група су оцењени позитивно и Комисија за доделу средстава их предлаже за суфинансирање.
Рок за жалбе на предлог ранг листе је 3 (три) дана.
Предлог ранг листе се налази у прилогу.

Председник Комисије за доделу средстава
Ђорђе Радоичић, Општинска управа Општине Рашка

На основу Одлуке Општинског већа општине Рашка, III број: 06-VI-18/2023-19 од 17. маја 2023. године, комисија за отуђење непокретне ствари дана 03.07.2023. године расписује

ОГЛАСА ЗА ОТУЂЕЊЕ
ПОКРЕТНЕ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, КОТЛА НА УГАЉ
ДРУГИ КРУГ
-Јавно надметање писане понуде-
I
Предмет отуђења

1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда за отуђење покретне ствари у јавној својини, комбинованог топловодног котла на угаљ, под условима првог круга, тип STAR 500, производ „Eko star-a из Књажевца, снаге 500 kw, температурног режима 90/70 0С, димензија 1400х1700х2690mm, у даљем тексту котао на угаљ.
2. Котао на угаљ се отућује по почетној цени од 131.989,26 динара.
3. Депозит који треба уплатити је 30% од вредности котла а то је 39.596,78 динара .
4. Увид у стање котла на угаљ може се извршити на лицу места, у дворишту Предшколске установе „Весело детињство“ , Милуна Ивановића бб у Рашки у периоду од 1000 до 1200 часова дана 05.07.2023. године.
5. Контакт особа Иван Мојовић, телефон: 060/588-48-95.
6. Сви трошкови који настану након отуђења сноси лице које купи котао.
7. Котао из овог огласа се отуђује у виђеном стању.
II
Услови за пријаву на оглас

1. Право учешћа у јавном надметању имају сва правна и физичка лица са територије Републике Србије.
2. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање отуђења покретне ствари у јавној својини, котао на угаљ, понуђач доказује оригиналом односно оверена фотокопија следећих докумената:
за физичка лица:
- лична карта
- доказ о уплати депозита попуњен по Упутству за уплату депозита
за правна лица:
- извод из привредног регистра (не старији од шест месеци од дана објављивања огласа)
- доказ о уплати депозита попуњен по Упутству за уплату депозита
3. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за отуђење покретне ствари пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.
4. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у овом огласу, на рачун општинске управе Рашка број: 840-1267804-86 позив на број 97-31-087.
5. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у цену котла. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.
6. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.
III
Документација за пријављивање на јавно надметање

1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
2. доказ о уплати депозита;
3. за отуђење котла на угаљ документацију наведену у делу II тачка 2. овог огласа;

Формулари пријаве се могу преузети сваког радног дана на писарници општине Рашка. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са садржајем формулара пријаве.
Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:
На предњој страни:
Адреса: општина Рашка, улица и број: Предрага Вилимоновића бр.1.,36 350 Рашка,
Комисији за отуђење покретне ствари, котао на угаљ.
- Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ

На задњој страни:
- име и презиме/назив и адреса понуђача
Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.


IV
Рок за подношење пријаве

Рок за подношење документације за пријављивање је до 14 сати, дана 11
.07.2023. године.
Благовременим ће се сматрати све пријаве достављене у писарницу Општинске управе општине Рашка као и пријаве предате препорученом поштом до наведеног рока.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
V
Јавно надметање

Јавно надметање за за отуђење покретне ствари у јавној својини, котла на угаљ одржаће се у згради Општинске управе Рашка, улица Предрага Вилимоновића 1 у сали број 16 у 1000 часова 14.07.2023. године.

VI
Уплата излицитиране вредности котла

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати излицитиране вредности котла на угаљ у износу утврђеном правоснажном одлуком о уплати излицитиране вредности котла на угаљ, умањеном за износ уплаћеног депозита, на рачун Општинске управе Рашка број: 840-1267804-86 позив на број 97-31-087, које ће се доставити Општинској управи Рашка.
Овaj оглас објавити на веб презентацији Општине Рашка, огласној табли Општинске управе Рашка, средствима јавног информисања.

ЧЛАНОВИ КОМИСИЈЕ
1. Зоран Сташевић, председник комисије
___________________________________
2. Нада Краговић, члан комисије
_______________________________
3. Иван Мојовић, члан комисије
________________________________

 На конкурсу Министарства за бригу о породици и демографију, Општина Рашка је добила 9.120.000,00 динара за реализацију пројекта усмереног ка стварању бољих услова у здравству, образовању и социјалној заштити. Уговор о  спровођењу мера популационе политике и подршке у области породице и деце потписали су 22. јуна у Београду министарка за бригу о породици и демографију Дарија Кисић Тепавчевић и председник Општине Рашка Немања Поповић.

За суфинансирање пројектних активности Општина Рашка ће из свог буџета издвојити 6.000.000,00 динара.

Подршка подизању квалитета здравствених услуга у Дому здравља Рашка биће реализована кроз набавку опреме за службе педијатрије, гинекологије и физикалне медицине. Пројектом је планирано и опремање продуженог боравка у ОШ „Рашка“ и ОШ „Сутјеска“. Поред тога, биће успостављено Саветовалиште за рани развој по моделу породично орјентисаних раних интервенција. Из пројектних средстава биће финансирана набавка два теренска возила за потребе рада Саветовалишта за рани развој и Центра за социјални рад.

Обавештавамо вас да Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектор за просторно планирање и урбанизам у сарадњи са јединицама локалних самоуправа организује и спроводи Рани јавни увид поводом израде Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице ИБ реда Kраљево – Рашка – Нови Пазар, у складу са Законом о планирању и изградњи и Правилником о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања.

Рани јавни увид се одржава у трајању од 15. дана, у периоду од 21. јуна до 5. јула 2023. године у јединицама локалних самоуправа градова Kраљева и Новог Пазара и опстине Рашка.

Излагање елабората на рани јавни увид обавља се електронски.

У том смислу достављамо потребне материјале (оглас, елаборат за рани јавни увид И графички прилог) за спровођење раног јавног увида које је потребно поставити на званичну интернет страницу општине. Графички прилог можете преузети са следећег линка https://we.tl/t-F3blHCwtGS .

Документа ће бити објављена и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на следећој путањи https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti-list/137/180 , даном почетка раног јавног увида, у среду, 21. јуна 2023. године.

Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 09/20 и 52/21) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19),


ОГЛАШАВА
ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
ЗА ИЗГРАДЊУ АПАРТМАНСКОГ ОБЈЕКТА
И ОСАМ ВИКЕНД КУЋА
НА К.П. 2172/1 КО КОПАОНИК

Јавни увид трајаће 7 дана, од 20.06.2023.год. закључно са 26.06.2023.год. Материјал за јавни увид, биће изложен, сваког радног дана, од 8.00 до 13.00 часова, у згради Општинске управе Рашка, у Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине (канцеларија бр. 2).

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал за рани јавни увид, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, пружиће све потребне информације и стручну помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа, који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката, да доставе мишљења на изложени материјал за јавни увид.

Примедбе и сугестије на изложени материјал, могу се доставити током трајања јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Рашка, Одсеку за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, 36350 Рашка, ул. Предрага Вилимоновића бр. 1, лично на писарници или поштом, закључно са 26.06.2023.године.

По завршеном јавном увиду, Општинска управа општине Рашка, Одсек за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине, припрема извештај о обављеном јавном увиду, који усваја Комисија за планове општине Рашка.

Подела сигурносних ауто-седишта за 180 малишана рођених 2022. године, биће организована у понедељк 19. јуна у Хали спортова у Рашки. Прва група родитеља моћи ће да преузме седишта од 11 сати, а друга група од 13 сати. Набавка и подела безбедносних седишта једна је од превентивно – промотивних активности Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју општине Рашка. За набваку седишта из локалног буџета издвојено је 1.400.000,00 динара.